Technické změny, úpravy

Vyhrazujeme si právo na změny designu a rozměrů, jakož i úpravy cen bez předchozího upozornění. Obrázky produktů na internetu se mohou lišit od dodaného zboží. Údaje o váze bez záruky. Za chyby se nepřebírá žádná odpovědnost. V případě speciálních oblastí použití požádejte náš produktový management o vhodné řešení. Kopírování a tisk, a to i ve výňatcích, pouze se svolením společnosti Schwer Fittings GmbH.

ODCHYLKY OD NOREM

Naše výrobky v zásadě odpovídají stanoveným normám. Vyhrazujeme si však právo odchýlit se od uvedených norem, pokud jde o provedení a rozměry. Rozměry se mění, když vidíme technickou výhodu nebo výrobní nutnost. Pokud jsou požadovány přesné specifikace podle normy, kontaktujte prosím náš produktový management.


PRO VAŠI BEZPEČNOST

Vzhledem k tomu, že potrubní spojovací prvky jsou někdy vystaveny velkému zatížení, jako jsou vibrace a nekontrolované tlakové špičky, měly by být používány pouze originální komponenty Schwer v souladu s montážními pokyny Schwer Fittings. Jinak může být narušena funkční bezpečnost a dojít ke ztrátě záruky.


TLAKOVÉ ÚDAJE

Příslušné přípustné jmenovité tlaky (PN) naleznete v tabulkách na každé straně katalogu. Tlak je vždy udáván v barech a vztahuje se na médium voda, statické zatížení. Za normálních provozních podmínek (statických) a teplot (20°C) lze provozní tlak (PB) zvolit rovný specifikovanému jmenovitému tlaku (PN) (viz DIN 2401 část 1). Jmenovitý tlak (PN) je běžné, zaokrouhlené číslo vztahující se k tlaku. Provozní tlak (PB): Přípustný provozní tlak součásti je nejvyšší vnitřní tlak, který je pro tuto součást přípustný na základě materiálu a výpočtových základů při dovolené provozní teplotě s bezporuchovým provozem. Při zvýšených teplotách by měly být pracovní tlaky (PB) sníženy z jmenovitého tlaku (PN) podle následující tabulky snížení tlaku.


TABULKA SNÍŽENÍ TLAKU

Teplotní rozsah / snížení tlaku

-60°C až 20°C / 0,0 %
50°C / 4,5 %
100°C / 11,0 %
150°C / 16,0 %
200°C / 20,0 %
250°C / 24,0 %
300°C / 29,0 %
350°C / 31,0 %
400°C / 33,0 %

Upozorňujeme, že DIN 17440 Tab.6 doporučuje pro 1.4571 mezní teplotu 400°C.

EVROPSKÁ SMĚRNICE PRO TLAKOVÉ ZAŘÍZENÍ PED 2014/68/EU

Produktová skupina A a V (armatury a ventily):

Všechny produkty jsou vyvinuty a vyrobeny v souladu s článkem 4.3 evropské směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Výrobky s jmenovitým průměrem větším než 25 mm až do 32 mm včetně nesmí být používány pro čerpání kapalných nebo plynných kapalin skupiny 1 (nebezpečné) podle směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU. Výrobky s jmenovitým průměrem větším než 32 mm lze používat pouze pro čerpání kapalin skupiny 2 (neškodné) podle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Při použití s jinými médii by mělo být požadováno prověření od společnosti Schwer Fittings.

Produktová skupina ECO (šroubení Ecotube):

Všechny produkty jsou vyvinuty a vyrobeny v souladu s článkem 4.3 evropské směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Výrobky s jmenovitým průměrem větším než 25 mm až do 32 mm včetně nesmí být používány pro čerpání kapalných nebo plynných kapalin skupiny 1 (nebezpečné) podle směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU. Výrobky s jmenovitým průměrem větším než 32 mm lze používat pouze pro čerpání kapalin skupiny 2 (neškodné) podle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Při použití s jinými médii by mělo být požadováno prověření od společnosti Schwer Fittings.

Produktová skupina QC (rychlospojky):

Všechny rychlospojky jsou navrženy a vyrobeny podle článku 4.3 evropské směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Spojky o jmenovitých průměrech větších než 25 mm až do 32 mm včetně nesmí být používány pro čerpání kapalných nebo plynných kapalin skupiny 1 (nebezpečné) podle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Spojky o jmenovitých průměrech větších než 32 mm lze použít pouze pro čerpání kapalných kapalin skupiny 2 (nebezpečných) podle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Při použití s jinými médii by měla být požadována kontrola od společnosti Schwer Fittings.

Produktová skupina AQ (kulové kohouty Aquapress):

Všechny kulové kohouty jsou navrženy a vyrobeny v souladu s článkem 4.3 evropské směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Kulové kohouty o jmenovitých průměrech větších než 25 mm až do 60 mm včetně se nesmějí používat pro čerpání plynných kapalin skupiny 1 (nebezpečných) podle směrnice o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU. Kulové kohouty se jmenovitým průměrem větším než 60 mm lze použít pouze pro čerpání kapalných kapalin skupiny 1 (nebezpečné) nebo skupiny 2 (nebezpečné) podle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU. Při použití s jinými médii by měla být požadována kontrola od společnosti Schwer Fittings.

Stanovisko Schwer Fittings

KOMBINACE RŮZNÝCH PRVKŮ ŠROUBENÍ

Při kombinaci různých šroubovacích prvků a různých šroubovacích a těsnících materiálů v rámci potrubního systému platí nejnižší provozní tlaky a nejnižší teplotní limity.


SPRÁVNÁ MONTÁŽ

U uvedených tlakových specifikací předpokládáme, že montáž je provedena správně a bezchybně. Provádíte-li montáž, postupujte podle pokynů pro montáž Schwer Fittings. Stejně tak při pokládce potrubních systémů je třeba dbát na to, aby na šroubované spoje nepůsobila žádná další zatížení a napětí.

předchozí stránka