ÁSZF: Schwer Fittings Kft., Magyarország

Az értékesítés és a szállítás feltételei: Schwer Fittings Kft., Magyarország

Az alábbi adásvételi és szállítási feltételek minden szerződés alapját képezik, kivéve, ha egyedi esetekben kifejezetten írásban kötöttek más megállapodást. Szerződéses partnereink általános szerződési feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat a szerződés megkötésekor írásban elismertük.

I. AJÁNLATOK

Az ajánlatok nem kötelező érvényűek. Vevői minták/rajzok alapján történő gyártás esetén 10%-ig több vagy kevesebb szállítási jogot fenntartunk. Az ajánlathoz tartozó műszaki dokumentumok, mint például az illusztrációk, rajzok, súly és méretek tájékoztató jellegűek, és nem tartalmaznak garanciát a tulajdonságokra, kivéve, ha kifejezetten kötelező érvényűek. A Schwer Fittings Kft.-t megilleti minden tulajdonjog és szerzői jog az összes ajánlati dokumentumra vonatkozóan. Az ügyfél köteles a bizalmasként megjelölt terveket harmadik fél számára nem hozzáférhetővé tenni. Az ügyfél felelősséggel tartozik alkalmazottjaiért.

II.SZERZŐDÉSKÖTÉS

Megrendelést kizárólag írásos formában, céges bélyegzővel ellátott megrendelés formájában fogadunk el. Szóbeli, telefonos megállapodások, megrendelések, nem elfogadottak. Minimális rendelési érték nettó 20.000 HUF. Nettó 20.000 HUF alatti rendelés esetén 6.000 HUF kezelési költséget számolunk fel 

III. ÁRAK ÉS FIZETÉSEK

a) Az ár EXW 78588 Denkingen (Németország). A csomagolási és szállítási költség a vásárlót terheli. Az árakhoz hozzáadódik a törvényes mértékű magyarországi általános forgalmi adó. 

b) A fizetési késedelem vagy a nem kielégítő tájékoztatás feljogosítja az eladót a szállítás késedelmére, vagy a szállítástól való teljes vagy részleges elállásra.

c) Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a fizetési igény az áru átvételekor azonnal esedékes.

d) Az ügyfél csak olyan követelésekkel szemben számíthat be, illetve élhet visszatartási jogával, amely nem vitatott vagy törvényesen megalapozott.

e) Amennyiben igényt tart a megrendelő, az írásbeli megrendeléssel egyidejűleg kell kérni az EN10204 szerinti 3.1 alapanyag műbizonylatot nettó 7.500 HUF / pozíció áron, vagy az EN10204 szerinti 2.1. vagy 2.2 tanúsítványt költségmentesen.

IV. SZÁLLÍTÁSI IDŐ

a) Az ajánlatban meghatározott szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásának időpontjával kezdődik és nem azelőtt, hogy a vevő által beszerzendő dokumentumokat, jóváhagyásokat, átadták volna, vagy a megállapodás szerinti előleg és/vagy teljes vételár beérkezett volna.

b) A teljesítési idő akkor teljesül amikor a megrendelés elhagyja a központi raktárunkat (78588 Denkingen, Hans-Schwer-Platz 1. Németországban), vagy a kiszállításra kész állapotot a megrendelő részére jeleztük.

c) A szállítási határidő meghosszabbodik, ha olyan körülmények merülnek fel, amelyekért a Schwer Fittings Kft nem felelős, Vis maior vagy egyéb előre nem látható akadályok, például zavargások, működési zavarok, sztrájkok, lezárások, járványok, világjárványok stb. esetén a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. Ugyanez vonatkozik az alapvető nyersanyagok és alkatrészek szállításának késéseire is, amennyiben ezek a késedelmek bizonyíthatóan befolyásolják a megrendelt termék/-ek elkészültét vagy kiszállítását, és nem az eladó felelőssége. Ez akkor is érvényes, ha a fent nevezett körülmények a Schwer Fittings Kft beszállítóinál, alvállalkozóinál fordulnak elő. A Schwer Fittings Kft. haladéktalanul tájékoztatja a megrendelőt ezen körülmények bekövetkezéséről és a szállítási határidő várható meghosszabbításáról. Egy ilyen esemény nem jogosítja fel a vevőt a szerződéstől való elállásra.

d) A szállítási határidő túllépése esetén a vevő jogilag köteles megfelelő türelmi időt megállapítani, amelynek 4 hétnek kell lennie a Schwer Fittings Kft.-vel kötött szerződések esetén. Ha a türelmi idő sikertelenül telt el, a vásárlónak ésszerű időn belül nyilatkoznia kell arról, hogy továbbra is ragaszkodik-e a szállításhoz, vagy a késedelem miatt eláll-e a szerződéstől. A vevő a szállításon kívül csak abban az esetben követelheti a késedelemből eredő kár megtérítését vagy kártérítését, ha az eladó vétkes szándékban vagy súlyos gondatlanságban követte el. Ebben az esetben a szállításra vonatkozó igény kizárt. A szállítási határidő eladó általi betartása minden esetben feltételezi, hogy a vevő teljesítette kötelezettségeit.

e) Ha a megrendelő a szállítási határidő túllépése miatt kártérítést követelhet, ez a teljes szállítás azon részének értékének 20%-a, amelyet a késedelem miatt nem lehet időben felhasználni. A korlátozás szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén nem érvényes.

f) Ha a szállítás/teljesítés a megrendelő kérésére késik, a megrendelés raktározási költségeit - a Schwer Fittings Kft. a raktározási költség összegét, de a megrendelés értékének a legalább 0,5%-át havonta kiszámlázzuk, a szállításra való készenlét értesítéstől számított egy hónaptól kezdődően minden hónapban.

e) Ha a szállítás a vevő kérésére késik, az eladó raktározási költséget számláz ki szállítási készenlét közlésétől számított egy hónaptól kezdődően. Amelynek mértéke legalább a megrendelés teljes vételárának a 0,5%-a havonta.

V. SZÁLLÍTÁS / VISSZAKÜLDÉS

a) A kockázat a megrendelés feladásakor a központi raktárunkból (78588 Denkingen, Hans-Schwer-Platz 1, Németország) száll át a vevőre, még akkor is, ha részszállítások történtek, vagy az eladó egyéb szolgáltatásokat, például a szállítási vagy egyéb szolgáltatás beszerzését vállalta vevő részére.

b) Ha a szállítás olyan körülmények miatt késik, amelyekért az eladó nem felelős, a kockázat attól a naptól száll át a vevőre, amikor az áru készen áll a szállításra az alábbi címen 78588 Denkingen, Hans-Schwer-Platz 1, Németország.

c) Az eladó jogosult részszállításokra és ebben az esetben a Schwer Fittings Kft. részszámlát állíthat ki.

d) A megrendelő kérésére a szállítást a megrendelő költségére törés, szállítás, tűz- és vízkár ellen biztosítjuk.

e)  A Vevőnek csak akkor van joga megtagadni a küldemény átvételét, ha a szállítás jelentős hiányosságot, sérülést mutat.

f) Visszaküldés: Ha az áru nem használt, nem beszerelt, nem sérült vagy nem szennyezett, a vásárló kérheti az átvételtől számított 1 hónapon belül a visszaküldést. A visszaküldés csak a katalógusainkban szereplő standard raktári termékekre vonatkoznak. A speciális alkatrészekre, a megrendelő részére és specifikációja alapján készített termékekre, kész tömlőkre és csőszakaszokra a visszaküldés nem vonatkozik. Nem megállapodás szerinti visszaküldés esetén a Schwer Fittings Kft. fenntartja a jogot, hogy megtagadja az visszaküldött árú átvételt. 

g). A visszaküldendő tétel értékének legalább nettó 15.000 HUF-nak kell lennie. A vevő viseli a csomagolás, szállítás költségeit, a központi raktárig, 78588 Denkingen, Hans-Schwer-Platz 1. Németország, valamint a visszaszállításra vonatkozó szállítási biztosítást. Az áru visszavételért és újra betárolásért az áru eredeti értékének 30%-át, de legalább nettó 20.000 HUF kezelési költség díjat számítunk fel. A visszaküldés jóváírása csak új és legalább a jóváírás értékét elérő megrendelés esetén vehető igénybe.

VI. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

a) Minden kiszállított áru a Schwer Fittings Kft. tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár, beleértve az összes járulékos költséget is, teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a vásárló nem jogosult a leszállított árut elzálogosítani vagy biztosítékul engedményezni. 

b) Ha a vevő az alkatrészek egyesítésével, feldolgozás vagy átalakítás révén az áru tulajdonosává válik, az így keletkezett áru tulajdonjogát Schwer Fittings Kft. igénye biztosítására átruházza, kivéve, ha írásban másként állapodnak meg. Ugyanakkor a felek megállapodnak abban, hogy a vásárló a terméket a Schwer Fittings Kft számára ingyenesen tárolja. A vevő jogosult az árut vagy az abból készült új terméket a szokásos üzletmenet keretében értékesíteni. A tovább értékesítésből eredő harmadik személyekkel szembeni követelések a Schwer Fittings Kft részére biztosítékként az eredeti számlaösszeg erejéig engedményezésre kerülnek, egyedi esetekben külön megállapodás nélkül. A Schwer Fittings Kft. fenntartja mindaddig, amíg az ügyfél teljesíti fizetési kötelezettségét a Schwer Fittings Kft-vel szemben, jogosult a harmadik féllel szembeni követelés behajtására a Schwer Fittings Kft igényére. A Schwer Fittings Kft azonban jogosult a követelés átruházására és a vevő által megjelölt harmadik feleket értesíteni, és a követelést a saját nevében behajtani. A Schwer Fittings Kft jogosult a leszállított árut visszakövetelni, és késedelmes fizetés esetén más módon megsemmisíteni. Minden árura vonatkozó tulajdonjogunk csak akkor jár le, ha a szállításból eredő összes követelésünket a vevő kiegyenlítette. Fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut a szerződéstől való elállás nélkül átvenni. Jogosultak vagyunk szállítási és kezelési költséget felszámítani minden visszaküldött áru után. Amint az ügyfél teljesítette fizetési kötelezettségét a Schwer Fittings Kft részére új határidővel ismét szállít a vevőnek.

c) Harmadik személy hozzáférése esetén, különösen a megvásárolt áru lefoglalása esetén, a vásárló köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Schwer Fittings Kft-t, és haladéktalanul felhívni a harmadik személy figyelmét a Schwer Fittings Kft. tulajdonjogára.

VII. GARANCIA, HIBABEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az eladó által szállított termékek a vevő általi további feldolgozásra, beépítésre szolgálnak, ezért a vevőnek gondossági kötelezettsége, hogy csak hibátlan és a tényleges felhasználásra alkalmas árut dolgozzon fel, építsen be. A megrendelő gondossági kötelezettség megszegésével okozott következményi kár nem hárítható át az eladóra, még az eladó súlyos gondatlansága esetén sem.

a) Minden olyan alkatrész, amely az átadás-átvételtől számított 12 hónapon belül (két műszakos üzem esetén 6 hónapon belül, három műszakos üzem esetén 3 hónapon belül) meghibásodik, különösen hibás tervezés, nem megfelelő alapanyag, ill. hibás gyártás, az eladó belátása szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli. a hibás terméket A további szavatossági igények (elállás, nem teljesítés megtérítése, szerződéstől való elállás) kizártak.

b) Nem érvényesíthető szavatossági igény a kopó alkatrészekre vagy az alább felsorolt okok valamelyikén alapuló hibákra, amelyekért az eladó nem vállal felelősséget. Nem rendeltetésszerű használat, helytelen összeszerelés vagy üzembe helyezés, a vevő vagy harmadik fél részéről, természetes kopás, hibás vagy hanyag kezelés, helytelen karbantartás vagy kenés, túlzott igénybevétel, nem megfelelő működtetés, cserealkatrészek vagy anyagok, nem megfelelő beépítés vagy nem megfelelő építési gondosság, vegyszer, elektrokémiai vagy elektromos hatások. A vevő fenti rendelkezések szerinti szavatossági igénye minden esetben lejár, ha nem az eladótól származó csere- vagy pótalkatrészeket használ.

c) A vevő köteles minden hibát az eladónak haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezéstől számított egy héten belül írásban jelenteni. A vevőnek a vásárolt termék hibájából eredő követelései minden esetben az eladó teljesítési idejétől vagy a termék szállításra készre jelentésének idejétől számított 12 hónapon belül elévülnek.

d) A kicserélt alkatrészek az eladó tulajdonába kerülnek. A cseredarabra és a javított darabokra ugyanúgy garanciát vállalunk, mint a szállítási tételre. Javítás esetén a jótállási idő a javítási munkához szükséges idővel meghosszabbodik.

e) A vevő nem jogosult a hibák kijavítására saját maga vagy harmadik személy által történő kijavítására, a Schwer Fittings Kft költségére, kivéve, ha az eladó az ésszerű türelmi idő megadása ellenére mulaszt a hiba kijavításában. Kicserélést a vevő csak akkor hajthat végre, ha az üzembiztonsági kockázat miatt sürgősen szükséges, és az eladó a hibát azonnal nem tudja orvosolni, ebben az esetben a vevő eladóval szembeni igénye a költségek megtérítésére korlátozódik. a meghibásodáshoz pótalkatrészeket igényelt, a kifogásolt alkatrészek értékére korlátozva.

f) A kártérítési igények érvényben a VIII.

VIII.FELELŐSSÉG

A Schwer Fittings Kft csak azokért a károkért felel, amelyek a cég törvényes képviselője vagy munkavállalója szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak. 

a) Ha a jelen feltételekkel másként nem állapodnak meg, a vevő minden igénye, különösen bármilyen kártérítési igény, kizárt. Az eladó különösen nem fizet kártérítést a szerződésen kívüli felelősségért.

b) Minden, a szerződéskötés előtt és után tett javaslat, tanács ajánlásnak minősül, mely során a termékek műszaki alkalmasságát a megrendelőnek minden esetben ellenőriznie kell. A végtermékek funkcionális, működési biztonságáért a felelősséget mindig a megrendelő viseli. Az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen másodlagos szerződéses kötelezettségért - különösen a szállítandó termék üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó utasításokért - kivéve, ha törvényes képviselője vagy megbízottja szándékosan vagy súlyos gondatlanságból járt el. Az eladó nem vállal felelősséget a következményes károkért, ezért felelőssége kifejezetten kizárt. Tájékoztatjuk a vevőt, hogy az ilyen kockázatokat maga is tudja biztosítani.

IX. TULAJDONJOGOK

Egyedi gyártású termékek esetén a megrendelő szavatolja, hogy az gyártás nem sérti harmadik fél szellemi vagy vagyonijogát. Ha a Schwer Fittings Kft-nek szellemi, vagyoni jog megsértése miatt le kell állítania szóban forgó cikk gyártását, jogosult a gyártás azonnali leállítására és a felmerülő költségek megtérítésére a megrendelőtől. A megrendelő köteles a tulajdonjogok megsértéséből eredő kárt vagy kártérítési igényt teljes mértékben megtéríteni.

X. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

a) A kereskedelmi mérettűrések jogát fenntartjuk A DIN 7168 jelentése DIN 3141R2 szerint fenntartjuk.

b) A szállítás teljesítési helye: 78588 Denkingen Hans-Schwer-Platz 1, Németország

c) Illetékességi hely: Budapest

2023. november 27.